ارکان شرکت

هیئت مدیره

نادر صالحی

مدیرعامل و نائب رییس هیئت مدیره

محمد علی گودرزی زاده

رئیس هیئت مدیره

بهزاد عبداللهیان پور

عضو هیئت مدیره

منصور شاکریان

عضو هیئت مدیره

علی حیدری

عضو هیئت مدیره

معاونت

علی فرزامی راد

معاونت مهندسی

علیرضا فکوری

معاونت اجرا

احمد سالوند

معاونت مالی و منابع انسانی

سید جهانگیر صالحی جو

معاونت پشتیبانی و ماشین آلات

مدیریت

سینا شوشتری

سرپرست دفتر PMO

ماشاء اله شریفی

مدیریت ماشین آلات

علی محمدی نژاد

مدیریت مالی