بهزاد عبداللهیان پور

نام و نام خانوادگی بهزاد عبداللهیان پور
تحصیلات کارشناسی
رشته تحصیلی -مهندسی عمران
تاریخ تولد 1362/06/05