آگهی مناقصه آتشباری و حمل

شرکت عمران همیار آریا در نظر دارد قسمتی از پیمان عملیات حفاری و آتشکاری در معدن مادوفتی استان سیستان و بلوچستان جنوب شرق شهر زاهدان به حجم تقریبی 000 / 1،000 متر مکعب در مدت 12 ماه را به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید. لذا قیمت پیشنهادی خود را طبق برگ پیشنهاد قیمت ( پیوست ) به همراه ضمانت نامه بانکی تکمیل و به معاونت مهندسی ارسال فرمائید. مقادیر قید شده می تواند تا 25 درصد بنا به درخواست کارفرما افزایش یا کاهش یابد.

شرکت عمران همیار آریا در نظر دارد قسمتی از پیمان عملیات حفاری و آتشکاری در معدن رنگان اصفهان 30 کیلومتری جنوب شهر نظنز به حجم تقریبی 000 / 335 متر مکعب در مدت 8 ماه را به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید. لذا قیمت پیشنهادی خود را طبق برگ پیشنهاد قیمت (پیوست) به همراه ضمانت نامه بانکی تکمیل و به آدرس درج شده تحویل نمایید.

این شرکت در نظر دارد عملیات حمل مصالح از معدن مادوفتی استان سیستان و بلوچستان جنوب شرق شهر زاهدان به حجم تقریبی000/ 000/ 1 متر مکعب به میانگین فاصله حمل تا 2 کیلومتردر مدت 12 ماه را به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید. لذا قیمت پیشنهادی خود را طبق برگ پیشنهاد قیمت (پیوست) به همراه ضمانت نامه بانکی تکمیل و به معاونت مهندسی ارسال فرمائید. مقادیرقید شده می تواند تا 25 درصد بنا به درخواست کارفرما افزایش یا کاهش یابد.