محمد علی گودرزی زاده

نام و نام خانوادگی محمد علی گودرزی زاده
تحصیلات کارشناسی
رشته تحصیلی عمران - عمران
تاریخ تولد 1339/08/20