نادر صالحی

نام و نام خانوادگی نادر صالحی
تحصیلات کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی عمران - سازه
تاریخ تولد 1348/01/01