این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود ، شغلی و سازمانی و با هدف افزایش دانش و مهارت در حوزه ایمنی و بهداشت کار برگزار شد.

                     

بازگشت