برگزاری جلسه با موضوع ” نقد و بررسی و استفاده از درس آموخته های پروژه طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی واحدهای عمرانی 2و3 دشت ارایض” در مورخ 13/09/1400 در محل سالن جلسات شرکت عمران همیار آریا و با حضور مدیرعامل، اعضا هیات مدیره، معاونین و مدیران و روسای محترم کارگاه ها و با حضور مهمانان جلسه، جناب آقای دکتر سیدکمال هاشمی (مشاور محترم شرکت نصرمیثاق اهواز) و جناب آقای رحمتی مهر(رییس حوزه مدیرعامل شرکت نصرمیثاق اهواز) جلسه نقد و بررسی و استفاده از درس آموخته های پروژه طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی واحدهای عمرانی 2و3 دشت ارایض به منظور مدیریت و ارتقاء دانش سازمانی ، تحلیل عملکرد و شناسایی موفقیت ها و نقاط ضعف و استفاده از درس آموخته ها در پروژه های آتی برگزار گردید.

                                                                    

 

 

 

بازگشت