پروژه ترمیم و بهسازی جاده و مستحدثات میدان نفتی آزادگان جنوبی

کارفرما شرکت پترو پارس
محل اجراء میدان نفتی آزادگان جنوبی
دستگاه نظارت شرکت پترو پارس
ارزش قرارداد 3.160. میلیارد ریال
سال اجرای قرارداد 1399

شرح پروژه :

شامل تهیه و حمل و اجرای خاک پیشرو ، اجرای ژئوتکستایل زیر قلوه سنگ ، قلوه ریزی، اجرای یك لایه خاک و سیمان و خاک و آهك ، پایدارسازی شیب شامل اجرای ژئوسنتیك و اجرای سنگ لاشه ، اجرای ساب بیس و بیس و آسفالت