پروژه انتقال آب آزادگان کانون های ریزگرد

4
1
کارفرما موسسه جهاد نصر
محل اجراء اهواز
دستگاه نظارت مهندسین مشاور ساز آب پردازان
ارزش قرارداد 39.511 میلیون ریال
سال اجرای قرارداد 1396

شرح پروژه :

خاکبرداری در زمین خاکی ، کانال کنی ، تسطیح بستر خاکریزها ، رگلاژ کف و شیروانی داخلی زهکش­ها و سایر عملیات مورد نیاز موضوع کار.