ایستگاه پمپاژ ML حمیدیه

کارفرما سازمان آب و برق خوزستان
محل اجراء حمیدیه
دستگاه نظارت مهندسین مشاور آب ورزان
ارزش قرارداد 41.602 میلیون ریال
سال اجرای قرارداد 1398

شرح پروژه :

احداث ایستگاه پمپاژ شامل احداث سازه ایستگاه پمپاژ، اجرای تأسیسات مکانیکی ایستگاه پمپاژ ، اجرا و نصب   پمپ­ها و تهیه ، ساخت و اجرای تابلو و تأسیسات برقی، احداث سازه های بتنی آبگیر روی کانال چمران و ضربه گیر در انتهای خط لوله و کانال متصل به شبکه آبیاری حمیدیه، تهیه لوله و اجرای عملیات اجرایی لوله گذاری با لوله GRP و لوله رانی با لوله فلزی برای عبور از جاده ­ها .