احداث کانال و جاده سرویس اراضی شهید باغبانی گتوند

کارفرما شرکت نصر میثاق اهواز
محل اجراء گتوند
ارزش قرارداد 4.890 میلیون ریال
سال اجرای قرارداد 1397

شرح پروژه :

احداث کانال به طول 14 کیلومتر پیرامون محوطه سایت مجتمع شهید باغبانی گتوند ، احداث جاده سرویس، اجرای عملیات تسطیح اساسی اراضی با حجم حدود 19،000متر مکعب.